Er bestaat (nog) geen definitie voor wat natuurinclusiviteit betekent. Natuurinclusief is een term die op verschillende vlakken gebruikt wordt. Denk aan natuurinclusief bouwen, natuurinclusief boeren en natuurinclusieve landbouw. Hier kan natuurinclusief paardenhouden ook aan toegevoegd worden.

Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief bouwen wordt er in het ontwerp en de bouw van nieuwbouw rekening gehouden met de natuur. Er wordt bijvoorbeeld gelet op het gebruik van duurzame materialen, het creëren van groene daken en gevels, nestkasten in muren, het verminderen van verharding en het vergroten van groenoppervlak. Ook wordt er gelet op het minimaliseren van de impact op de omgeving, zoals het verminderen van lichtvervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast wordt er rekening gehouden met ruimte voor water. De natuur wordt meegenomen als hoofdelement en niet als “nagedachte”.

Natuurinclusieve landbouw

Bij natuurinclusieve landbouw wordt er gestreefd naar een duurzamere en diervriendelijkere vorm van landbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke behoeften en gedragingen van dieren en de impact op de omgeving zo minimaal mogelijk wordt gehouden.

Natuurmonumenten geeft de volgende omschrijving om natuurinclusieve landbouw te beschrijven:

“Natuurinclusieve landbouw is kort gezegd; een manier van boeren waar ook de natuur baat bij heeft, waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Boeren waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren toeneemt.”

De universiteit van Wageningen omschrijft natuurinclusieve landbouw als volgt:

“Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- èn ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit.”

Natuurinclusief of Kringloop?

Natuurinclusieve- en kringlooplandbouw hebben overeenkomsten met elkaar, maar zijn wel verschillend. Beide zetten zich in voor het verbinden van landbouw en natuur. Bij natuurinclusiviteit wordt de focus gelegd op het vergroten van de biodiversiteit en het zo min mogelijk belasten van de natuur. Bij kringlooplandbouw wordt er gefocust op circulariteit.

Invloed van paarden

Over natuurinclusief paardenhouden is maar weinig bekend. Toch zijn paardenhouders een grote speler in het geheel. Hoewel paardenhouders meestal niet zo veel grond tot hun beschikking hebben als bijvoorbeeld melkveehouders, is de paardenhouderij toch een significante speler in het geheel.

In 2021 waren er 8600 professionele paard- en ponybedrijven. CBS heeft uitgezocht dat een paard- en ponybedrijf gemiddeld zo’n 10 hectare cultuurgrond heeft (2016).

Dit zou betekenen dat de professionele paardenhouderijen al 86.000 hectare grond bezitten in Nederland. Dan komen de particuliere paardenhouders hier nog bij.

Natuurinclusief paardenhouden

Natuurinclusief paarden houden houdt in dat er rekening wordt gehouden met de natuurlijke behoeften en gedragingen van paarden, waarbij de impact op de omgeving zo minimaal mogelijk wordt gehouden en zelfs wordt verbeterd. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen het welzijn van de paarden en het behoud en de bevordering van natuurlijke ecosystemen.

We werken toe naar het bieden van een gevarieerd landschap, waarbij er voldoende beschutting, voedsel en water is voor de paarden. Dit kan door het aanplanten van bomen, het creëren van bloemrijke randen en het aanleggen van poelen. Op deze manier wordt de biodiversiteit gestimuleerd en het natuurlijke ecosysteem versterkt.

Daarnaast kijken we naar de natuur van het paard. Waar liggen de natuurlijke behoeftes? Zo wordt er bijvoorbeeld gelet op het stimuleren van sociaal gedrag tussen de paarden en het bieden van voldoende bewegingsruimte en het aanbod van gevarieerd voedsel en voldoende schoon water.

Een ander aspect van natuurinclusief paarden houden is het minimaliseren van de impact op het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het beperken van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, door het aanleggen van een verantwoorde mestopslag en door het verminderen van de belasting van de bodem.

Natuurinclusief paarden houden biedt veel voordelen, zoals het verbeteren van het welzijn van de paarden en het versterken van het natuurlijke ecosysteem. Het draagt bij aan een duurzamere en diervriendelijkere vorm van paardenhouderij.

Wil je meer leren over natuurinclusief paarden houden? Binnenkort komt paardinclusief met een cursus ‘Natuurinclusief Paardenhouden’. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief blijf je op de hoogte!